ПРОГРАМА ОНЛАЙН-КУРСУ BAS Бухгалтерія

 Модуль 1. Початок роботи. Налаштування бази – 01 год 16 хв

 • Інтерфейс програми, робота зі списками, журналами, документами та звітами
 • Створення організації і заповнення початкових даних
 • Персональні настройки користувача. Встановлення пароля користувача
 • Настройка облікової політики організації
 • Настройки параметрів обліку
 • Методика введення початкових залишків

Модуль 2. Грошові кошти – 01 год 07 хв

 • Оформлення надходження та видачі готівки
 • Формування касової книги
 • Журнал банківські виписки, надходження та списання безготівкових коштів
 • Створення авансових звітів на придбання ТМЦ при розрахунку готівкою чи корпоративною картою
 • Оформлення звіту на відрядження

Модуль 3. Купівлі – 54 хв

 • Принципи ведення розрахунків з контрагентами: довідник «Контрагенти». Завантаження  даних про контрагентів із зовнішнього файлу Excel (xls, xlsx)
 • Надходження товарів від постачальника
 • Реєстрація витрат на придбання (витрати з доставки, інші дод.витрати)
 • Повернення товарів постачальнику
 • Реєстрація послуг наданих підприємству
 • Реєстрація оплати постачальнику
 • Звірка розрахунків з контрагентами
 • Коригування заборгованості

Модуль 4. Продажі – 19 хв

 • Довідник «Номенклатура». Завантаження (вивантаження) даних про номенклатурні позиції із зовнішнього файлу Excel (xls, xlsx)
 • Встановлення ціни номенклатури
 • Вивантаження прайс-листа в форматі XLS (Excel)
 • Зазначення знижки при реалізації товарів
 • Реалізація товарів за попередньою оплатою
 • Повернення товарів від покупців
 • Облік резерву сумнівних боргів

Модуль 5. Валютні операції

 • Механізм завантаження курсів валют
 • Оформлення заявок на купівлю/продаж валюти
 • Надходження ТМЦ від нерезидента (імпорт)
 • Реалізація товарів нерезидентам (експорт)

Модуль 6. Складський облік – 44 хв

 • Початкове заповнення довідника “Склади”
 • Налаштування рахунків обліку номенклатури
 • Використання декількох одиниць виміру для однієї номенклатури
 •  Списання товарів
 • Переміщення товарів між складами,
 • Методика відображення операцій комплектації та розукомплектації номенклатури
 •  Введення в експлуатацію МШП
 • Переміщення і списання МШП в експлуатації
 • Методика оформлення факту пересортиці товарів на складі

Модуль 7. Облік ПДВ – 51 хв

 • Податкова накладна
 • Розрахунок коригування до помилкової податкової та РК при поверненні товарів від покупців
 • Вивантаження податкових накладних
 • Реєстрація вхідних податкових документів
 • Проведення РК від постачальників
 • Проведення товарів і послуг без права на податковий кредит
 • Операції з ПДВ при імпорті послуг
 • Засоби контролю облікових даних із ПДВ – регістри накопичення

Модуль 8. Необоротні активи і НМА – 01 год 17 хв

 • Створення способів відображення витрат по амортизації
 • Надходження  основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
 • Надходження додаткових витрат на доставку основних засобів і формування первісної вартості ОЗ
 • Введення в експлуатацію основних засобів
 • Прийняття в експлуатацію інших необоротних матеріальних  активів
 • Надходження нематеріальних активів
 • Введення в експлуатацію нематеріальних активів
 • Формування об’єктів будівництва та введення їх в експлуатацію
 • Накопичення витрат на ремонт і модернізацію основних засобів
 • Зміна способу відображення витрат на амортизацію та амортизація основних засобів
 • Зміна податкового призначення основних засобів
 • Списання основних засобів
 • Переміщення інших необоротних матеріальних активів в експлуатації
 • Списання інших необоротних матеріальних активів в експлуатації
 • Продаж ОЗ
 • Нарахування амортизації і формування звітів по ОЗ і НМА

Модуль 9. Зарплата і кадри – 01 год 43 хв

 • Настройка параметрів кадрового обліку та обліку заробітної плати
 • Створення способів витрат по зарплаті
 • Створення нового виду нарахування (премія, відпустка без збереження зарплати)
 • Створення нового утримання (аліменти/виконавчий лист)
 • Виробничі календарі та графіки роботи
 • Налаштування нормативних величин для розрахунку заробітної плати
 • Додаткові настройки внесків та ПДФО
 • Ознайомлення з довідником «Посади»
 • Прийом співробітника на основне місце роботи
 • Податкові соціальні пільги з ПДФО для працівників
 • Прийом на роботу основного працівника на неповний робочий день
 • Прийом на роботу на сумісництво на неповний робочий день
 • Прийом на роботу особи з інвалідністю
 • Розрахунки з працівниками по договору ЦПХ
 • Індексація заробітної плати
 • Зміна окладу працівника
 • Звільнення працівника
 • Зарплатний проект і налаштування параметрів для виплати зарплати і податків із зарплати
 • Виплата авансу працівникам
 • Нарахування зарплати, в тому числі відпускних, лікарняних та ін.
 • Виплата заробітної плати
 • Звіти з кадрового обліку, звіти з заробітної плати та податків

Модуль 10. Виробництво – 01 год 07 хв

 • Налаштування бази для обліку виробничої діяльності (номенклатурні групи, підрозділи)
 • Налаштування облікової політики щодо виробництва ( методи визначення собівартості готової продукції і послуг, способи розподілу ЗВВ, визначення порядку закриття підрозділів)
 • Настройка параметрів обліку щодо виробництва.
 • Ціноутворення та планова собівартість.
 • Налаштування показників при нормальній потужності роботи виробництва
 • Налаштування специфікацій (калькуляцій) номенклатури готової продукції.
 • Фактичний випуск готової продукції.
 • Списання матеріалів (двома способами), послуг та інших витрат у виробництво.
 • Надання виробничих послуг стороннім контрагентам.
 • Надання послуг внутрішніми підрозділами.
 • Облік незавершеного виробництва. Інвентаризація.
 • Розподіл загальновиробничих витрат (постійних і змінних).
 • Розрахунок і коригування планової собівартості продукції і послуг

Модуль 11. Давальницьке виробництво – 30 хв

 • Налаштування бази для обліку переробки давальницької сировини.
 • Надання організацією послуг з переробки (облік в переробника).
 • Передача сировини і надходження готової продукції з переробки (облік в замовника)

Модуль 12. Комісійна торгівля – 25 хв

 • Налаштування бази для комісійної торгівлі.
 • Відображення операцій комісійної торгівлі: облік у комітента.
 • Відображення операцій комісійної торгівлі: облік у комісіонера.

Модуль 13. Роздрібна торгівля – 

 

Модуль 14. Закриття періоду – 24 хв

 • Закриття місяця
 • Нарахування податку на прибуток
 • Визначення фінансового результату.

Модуль 15. Звітність. FREDO Звіт. – 18 хв

 • Стандартні звіти
 • Регламентована звітність
 • FREDO Звіт

Categories: